Kurs i Wittingmetoden

Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som kan tillämpas på både barn och vuxna. Ominlärning används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, bra uttal, god läsförståelse och bra lästeknik. Förståelsearbetet tränas speciellt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden. Ett viktigt inslag i arbetet är Wittingmetodens elevsyn som gör att eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande.

Kurs i höst
Nästa kurs i ominlärning startar i höst. Datum är ännu inte bestämt men det går bra att redan nu göra en intresseanmälan så återkommer jag med mer information.
Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”ominlärning”  i ämnesraden.

.
Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.