Kurs i Wittingmetoden

Nu går det att anmäla sig till vårens kurs!

Är du intresserad av en kurs i Wittingmetodens ominlärning i Stockholm våren 2022? Kursen ger även viss inblick i ”svenska som nytt språk”.

Målgrupp för kursen
Kursen riktar sig i första hand till lärare som vill arbeta med ominlärning. Kursen ger även viss inblick i svenska som nytt språk. Kursen är också intressant för alla som vill få kunskap om Wittingmetoden, och därmed få fördjupad förståelse för läs- och skrivprocessen.

Kort om Wittingmetoden
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod.  Metoden kan tillämpas på både barn och vuxna. Förståelsearbetet tränas inledningsvis muntligt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden.
Med hjälp av metodens avlyssningsskrivning automatiserar eleven kopplingen språkljud – bokstäver. Metakognition är ett viktigt inslag i arbetet, och eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, god läsförståelse och bra lästeknik.

Tillämpning
Wittingmetoden har olika tillämpningsområden, och den grundläggande teorin är gemensam. Tillämpningsområdena är:

  • Ominlärning (Ominlärning används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven får ”lära om” och bygga upp rätt lästeknik från grunden. Ominlärning kan användas från ca årskurs 2 till vuxna.)
  • Svenska som nytt språk
  • Nyinlärning (Metoden används för nybörjare.)

Mer information 
Läs mer om kursen i detta informationsblad!
Kurslokalen ligger nära Centralen och vi börjar kl. 10.00 så att även personer som har lite längre resväg har möjlighet att delta.

Anmälan
Gör en intresseanmälan (ej bindande) så återkommer jag med mer information. Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”Wittingkurs” i ämnesraden.
.

Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.