Kurs i Wittingmetoden

Kurserna anordnas i Stockholm. De riktar sig i första hand till lärare som vill arbeta med metoden. Kurserna är:

  • Ominlärning
    Ominlärning används för elever (både barn och vuxna) som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven får ”lära om” och bygga upp rätt lästeknik från grunden.
  • Svenska som nytt språk

Anmälan
Kurserna startar förhoppningsvis hösten 2021 (om smittspridningen av Covid 19 har avtagit då). Håll utkik på hemsidan! Eller gör en intresseanmälan (ej bindande) så återkommer jag med mer information. Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”ominlärning” eller ”svenska som nytt språk” i ämnesraden.

Tips om webbkonferens
28/1 anordnar Svenska Dyslexiföreningen en webbkonferens. Den heter Att arbeta med läsningen när man tror att tåget har gått och tar upp diverse olika sätt att hjälpa äldre elever. En av föreläsningarna tar upp Wittingmetodens ominlärning.  https://www.dyslexiforeningen.se/utbildningsdagar.

Kort om Wittingmetoden
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som kan tillämpas på både barn och vuxna. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, bra uttal, god läsförståelse och bra lästeknik.
Förståelsearbetet tränas speciellt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden. Ett viktigt inslag i arbetet är Wittingmetodens elevsyn som gör att eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande.

Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.