Läsinlärning
 
 
 
 
 
 

Det är olika moment som behövs för att läsa bra. Man ska vara säker på  bokstävers språkljud, bokstävers utseende samt läsriktingen vänster – höger.

För att kunna läsa okända ord måste man kunna ljuda. När man har ljudat en tid kommer man att känna igen vissa orddelar. Då går läsningen snabbare.

Det är också viktigt att träna ordförståelse, läsförståelse och läsflyt.

Men behöver även undervisning som belyser olika mönster i språket, till exempel orden bygga/byggde/byggt.  Då lär man sig känna igen ordstammar och förstår hur språket är uppbyggt. Då förstår man till exempel varför ordet byggt stavas med G fast det låter som K.

För barn med dyslexi är det extra viktigt att få strukturerad träning i fonologisk medvetenhet, kopplingen språkljud -bokstäver samt principer för skriftspråket.


Läs mer:
Vetenskapsrådets rapport 2015 Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever 

SBU:s rapport Dyslexi hos barn och ungdomar