Kurs i Wittingmetoden

Just nu pågår en femdagars kurs i ominlärning. Är du intresserad av att delta i en kurs i höst? Gör i så fall en intresseanmälan redan nu! Se längre ner på sidan.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till lärare som vill arbeta med Wittingmetoden. Kursen är även intressanta för alla som vill få kunskap om Wittingmetoden och därmed få fördjupad förståelse för läs- och skrivprocessen.
Kurslokalen ligger nära Stockholms Central och vi börjar kl. 10.00 så att även personer som har lite längre resväg har möjlighet att delta.

Ominlärning används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om vårens kurs i detta informationsblad!

Anmälan
Gör en intresseanmälan till en liknande kurs i höst (ej bindande) så återkommer jag med mer information. Mejla ditt namn och telefonnummer till . Skriv ”Ominlärning” i ämnesraden.

Kort om Wittingmetoden
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som har olika tillämpningsområden och den grundläggande teorin är gemensam. Tillämpningsområdena är:

  • Nyinlärning. Metoden används för nybörjare.
  • Ominlärning.Ominlärning används för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eleven får ”lära om” och bygga upp rätt lästeknik från grunden. Ominlärning kan användas från ca årskurs 2 till vuxna.
  • Svenska som nytt språk

Förståelsearbetet tränas inledningsvis muntligt och eleven får fördjupad kunskap om ord och begrepp. Parallellt med detta byggs lästekniken upp steg för steg, från grunden.
Med hjälp av metodens avlyssningsskrivning automatiserar eleven kopplingen språkljud – bokstäver. Metakognition är ett viktigt inslag i arbetet, och eleven blir ansvarstagande och delaktig i sitt lärande. Målet är att eleven ska få positiv självkänsla, god läsförståelse och bra lästeknik.

Wittingföreningens hemsida finns utförlig information om Wittingmetoden.