Läs- och skrivsvårigheter
 
 
 
 
 
 

Man brukar förenklat säga att läsning är avkodning och förståelse.
Vid läs- och skrivsvårigheter har eleven svårigheter med avkodningen, läsförståelsen eller båda. Orsaker kan exempelvis vara för lite träning, bristfällig undervisning,  syn- eller hörselnedsättning. I vissa fall beror läs- och skrivsvårigheterna på dyslexi.

Dyslexi
Dyslexi kallas också specifika läs och skrivsvårigheter. Personer med dyslexi har ofta  svårigheter att urskilja språkljuden i ord och att koppla språkljud till bokstäver. Då kan det bli tidskrävande och mödosamt att avkoda och att stava.
Här finns exempel på olika definitioner av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Alla elever med läs- och skrivsvårigheter har rätt att få hjälp. Det krävs ingen dyslexidiagnos. Skolan har skyldighet att hjälpa alla barn.


Länkar:
Vetenskapsrådet. Dyslexi – en kunskapsöversikt

SBU:s rapport Dyslexi hos barn och ungdomar