Läsinlärning
 
 
 
 
 
 

Det finns två olika metoder för läsinlärning, ljudmetoden och helordsmetoden. Skolor bör välja ljudmetoden. Den är bra för de flesta elever och absolut nödvändig för elever som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter.

Ljudmetoden utmärks bl.a. av följande:

  • Grunden för läsningen läggs genom träning av fonologisk medvetenhet. Syftet är att eleven ska bli medveten om språkljuden i det talade språket.
  • Nästa steg är att lära sig symbolen för språkljudet, d.v.s. bokstaven.
  • Därefter övas sammanljudning. (En del ord går dock inte att ljuda, t.ex. ordet ”och”. Vissa sådana vanligt förekommande ord måste man memorera genom att se ordet ett antal gånger.)
  • Längre fram övas ljudstridig stavning.

De första texterna som eleven läser själv är väldigt enkla. Det är viktigt att eleven också får ta del av svårare texter. Genom att lyssna på sådana texter kan eleven få läsupplevelser och utveckla ordförråd och förståelse.


Läs mer:
Artikeln Ljudning är A och O för att knäcka läskoden

Vetenskapsrådets rapport 2015 Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever

Legilexi

SBU:s rapport Dyslexi hos barn och ungdomar