Svenska som nytt språk
 
 
 
 
 
 

Om man misstänker att en elev med annat modersmål har dyslexi, bör en utredning göras på båda språken. Utredningen görs av speciallärare/specialpedagog, ibland logoped, i samarbete med modersmålslärare/tolk. Vid dyslexi märks svårighet med fonologisk medvetenhet och avkodning på båda språken.

SPSM anordnar fortbildning i materialet ”Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning”.


Länkar
Språkens hus

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

SPSM. Kartläggningsmaterial